OPŁATY

Notariuszowi za dokonanie  czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o podatek od towarów i usług. 

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn notariusz jako płatnik pobiera podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie i jest zobowiązany  pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusz jako płatnik pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego i jest obowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

W celu uzyskania informacji dotyczących konkretnej czynności notarialnej proszę o kontakt z Kancelarią.