DOKUMENTY

 • dane sprzedających i kupujących (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu z podaną datą ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • w przypadku, gdy stroną umowy jest firma także aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, w wypadku spółek handlowych tekst jednolity umowy spółki, zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • cena sprzedaży (wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • warunki zapłaty ceny,
 • data i warunki wydania lokalu, 
 • nr konta bankowego sprzedającego,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • umowa kredytu, w sytuacji gdy kupujący korzysta z kredytu bankowego.
 • dane darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu z podaną datą ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • w przypadku, gdy stroną umowy jest firma także aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, w wypadku spółek handlowych tekst jednolity umowy spółki, zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • data i warunki wydania lokalu.
 • dane kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu z podaną datą ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • w przypadku, gdy stroną umowy jest firma także aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, w wypadku spółek handlowych tekst jednolity umowy spółki, zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu, 
 • cena sprzedaży (wartość rynkowa lokalu),
 • data i warunki wydania lokalu,
 • nr konta bankowego sprzedającego,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • umowa kredytu, w sytuacji gdy kupujący korzysta z kredytu bankowego.
 • dane darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu z podaną datą ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • w przypadku, gdy stroną umowy jest firma także aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, w wypadku spółek handlowych tekst jednolity umowy spółki, zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu, 
 • wartość rynkowa lokalu,
 • data i warunki wydania lokalu.
 • dane kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu z podaną datą ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • w przypadku, gdy stroną umowy jest firma także aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, w wypadku spółek handlowych tekst jednolity umowy spółki, zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (w wypadku odłączenia części działki i założenia nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy,
 • w wypadku podziału nieruchomości decyzja zatwierdzająca ten podział,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych,
 • podstawa nabycia działki gruntu, 
 • cena sprzedaży (wartość rynkowa działki),
 • data i warunki wydania działki,
 • warunki zapłaty ceny,
 • umowa kredytu, w sytuacji gdy kupujący korzysta z kredytu bankowego,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w budynku wzniesionym na działce nikt nie jest zameldowany,
 • nr konta bankowego sprzedającego.
 • dane darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu z podaną datą ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • w przypadku, gdy stroną umowy jest firma także aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, w wypadku spółek handlowych tekst jednolity umowy spółki, zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (w wypadku odłączenia części działki i założenia nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy,
 • w wypadku podziału nieruchomości decyzja zatwierdzająca ten podział,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych,
 • podstawa nabycia działki gruntu, 
 • wartość rynkowa działki gruntu,
 • data i warunki wydania działki.
 • dane sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy (o ile został sporządzony),
 • zaświadczenie o numerze  PESEL osoby zmarłej,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców czyli akty urodzenia lub akty małżeństwa, 
 • numery ksiąg wieczystych, gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości. 
 • dane mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis przedmiotu sprzedaży, w wypadku np. nieruchomości odpis zwykły księgi wieczystej.
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • odpis zwykły księgi wieczystej, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość,
 • podstawa nabycia nieruchomości.

Dokumenty wymienione powyżej zostały podane jedynie przykładowo. W każdej konkretnej sytuacji uzyskacie Państwo w Kancelarii informacje dotyczące koniecznych dokumentów niezbędnych do sporządzenia danej czynności notarialnej. Notariuszowi powinny zostać przedstawione oryginały dokumentów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Prosimy podczas wizyty w Kancelarii posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport.

Obecnie odpis księgi wieczystej  można pobrać również za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, wnosząc opłatę w kwocie 20 złotych.

Przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej należy ustalić, czy działka ma dostęp do drogi publicznej i czy nie znajduje się na obszarze parku narodowego lub w specjalnej strefie ekonomicznej.